OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1I/00028787/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Emil Smolarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-10-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy ul. Powstańców Wlkp. 79, w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  lokal mieszkalny o pow. uż. 64,04 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju,  
należącej  do dłużnika: Adam Marcin Pudelski,
położonej: 64-920 Piła, Zamenhofa 23/5, 
dla której  Sąd Rejonowy w Pile Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1I/00028787/9.  
Suma oszacowania wynosi 162 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   121 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 
BGŻ BNP Paribas Oddział w Pile 74 2030 0045 1110 0000 0385 1710.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.