OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1I/00014652/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Emil Smolarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-10-2021r. o godz.09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy ul. Powstańców Wlkp.  79 w sali nr 209,    
odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej  działkę  nr 94/4 o pow. 0,0554 ha (prawo użytkowania wieczystego) z posadowionym na tej działce budynkiem magazynowym i magazynem blaszanym;
należącej  do dłużnika  ( w stosunku do gruntu- prawo użytkowania wieczytego)
położonej: 64-932 Stara Łubianka, ul. Parkowa 1a,

dla której  Sąd Rejonowy w Pile Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1I/00014652/3  [NKW: PO1I/00014652/3]
Suma oszacowania wynosi 199 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    149 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 950,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Oddział w Pile  74 2030 0045 1110 0000 0385 1710.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 
 Komornik Sądowy
 Emil Smolarz